Hotel Beverly Park

Hoteleria

Climatització Hotel amb plantes refredadores Airlan ubicades a coberta i dipòsits d’inèrcia. Recuperació de calor en plantes refredadores per a producció ACS. Producció ACS amb una acumulació de 10.500 lts. Sistema de distribució de cabals amb col·lector de 7 bombes. Caldera De Dietrich en cascada dintre de moble apte per exterior. Climatització  menjador amb UTA AIRLAN i 22 habitacions i suites amb fan-coils tipus conducte.